پشتیبانی اضطراری

پشتیبانی 24 ساعته

9353800676 98+
9358517887 98+

پشتیبانی شرکت ثریا

تماس با 100 100 توسط خطوط ثریا
تماس با شماره 100 100 88216+  توسط سایر اپراتورهای مخابراتی

شماره‌های اضطراری

پشتیبانی اضطراری واحد فروش : 23000030 88216+
پشتیبانی اضطراری واحد فنی : 23000031 88216+